Headerfoto 3
Headerfoto 2
Tekst kreet

Onze merknamen beginnen met UW

Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur logo
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Direct contact opnemen Meer info aanvragen Offerte aanvragen
Tekst leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder depotnummer 20149853.

Artikel 1 Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Edge Solutions, UwTrainingsbureau, UwAditeur, UwVeiligheidsexpert, hierna te noemen ‘Edge Solutions’. Deze voorwaarden betreffen deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen ‘training’.
b. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend als en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Edge Solutions.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

a. De door Edge Solutions gemaakte offertes zijn, tenzij anders is aangegeven, maximaal 30 (dertig) dagen geldig.
b. De overeenkomst tussen Edge Solutions en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het voorstel dan wel een opdracht bevestiging schriftelijk of via email.

Artikel 3 Annulering door de opdrachtgever

a. De opdrachtgever heeft het recht om een ‘training’ te annuleren per aangetekende brief, onder opgaaf van redenen, met de onder b, c en d vermelde opzegtermijnen, gerekend vanaf de datum van poststempel.
b. Bij annulering vanaf 6 (zes) weken voor aanvang van de ‘training’ is de opdrachtgever verplicht 50% (vijftig %) van het totaal overeengekomen bedrag te voldoen.
c. Bij annulering vanaf 4 (vier) weken voor aanvang van de ‘training’ is de opdrachtgever verplicht 75% (vijfenzeventig %) van het totaal overeengekomen bedrag te voldoen.
d. Bij annulering vanaf 2 (twee) weken voor aanvang van de ‘training’ is de opdrachtgever verplicht 100% (honderd %) van het totaal overeengekomen bedrag te voldoen.
e. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) na aanvang van de ‘training’ tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de ‘training’ deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 4 Annulering of opschorting door Edge Solutions

a. Edge Solutions heeft het recht zonder opgave van redenen de ‘training’ te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, te weigeren. In deze gevallen heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van het volledige, dan wel een rato daarvan, aan Edge Solutions betaalde bedrag.
b. Edge Solutions heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan de ‘training’ te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, als de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

Artikel 5 Vervanging

a. De opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, kan in plaats van de aangemelde deelnemer, in overleg met Edge Solutions, een ander aan de ‘training’ laten deelnemen.
b. Vervanging na het begin van de ‘training’ is niet meer toegestaan.
c. Deze bepaling laat onverlet het recht van Edge Solutions op grond van artikel 4.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud en Auteursrecht

a. De door Edge Solutions ontwikkelde materialen en/of gegeven ‘trainingen’ kunnen nimmer door de opdrachtgever in eigen beheer aan leden van de organisatie van de opdrachtgever dan wel aan derden worden gegeven, tenzij dit in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen is vastgelegd.
b. Het auteursrecht op de door Edge Solutions ontwikkelde materialen blijft bij Edge Solutions. Op elke overtreding staat een direct opvorderbare boete van €. 10.000, - (tien duizend euro). Meerdere geleden schade wordt te allen tijde door Edge Solutions op de opdrachtgever verhaald.

Artikel 7 Geheimhouding en privacy

a. Tenzij anders is overeengekomen, zijn partijen over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij van elkaar ontvangen.
b. Bepaalde trainingen worden opgevolgd door een reeks van korte artikelen aan een door de deelnemer opgegeven e-mailadres, deze artikelen maken onderdeel van de training uit.
c. Bepaalde trainingen worden opgevolgd met internetinloggegevens aan een door de deelnemer opgegeven e-mailadres, dit kenniscentrum maakt onderdeel van de training uit.

Artikel 8 Betaling

a. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 7 (zeven) dagen voor de aanvang van de ‘training’, doch uiterlijk 10 (tien) dagen na facturering te voldoen.
b. Betaling geschiedt op de door Edge Solutions aangegeven wijze, zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders (schriftelijk) is overeengekomen.
c. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de reis- en verblijfkosten, van trainer(s) en deelnemer(s) niet in de overeenkomst inbegrepen. Deze verblijfkosten dienen door de opdrachtgever te worden voldaan aan Edge Solutions.
d. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag inclusief BTW vanaf 10 (tien) dagen na de factuurdatum, de wettelijke rente verschuldigd.
e. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Incassokosten

a. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Edge Solutions vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus en ook de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten, een bedrag groot 10% (tien %) van het verschuldigde bedrag.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

a. Edge Solutions verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
b. Edge Solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid richting de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een niet aan Edge Solutions toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst.
c. Edge Solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel tijdens of na fysieke activiteiten. Deelnemers zijn verplicht verzekerd en hun werkgever heeft een ongevallen-risicoverzekering voor hen afgesloten.
d. Edge Solutions is voor eventuele tekortkomingen van derde(n) niet aansprakelijk.
e. De opdrachtgever is tegenover Edge Solutions aansprakelijk voor de (fysieke) schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of van een deelnemer voor zover het gaat om schade die aan de opdrachtgever of de deelnemers kan worden toegerekend.

Artikel 11 Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhindert c.q. belemmert en die niet aan Edge Solutions zijn toe te rekenen. Hieronder zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan Edge Solutions, onvoorziene stagnatie bij toeleveranciers of derden waarvan Edge Solutions afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
b. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Edge Solutions opgeschort. Als dit langer duurt dan 2 (twee) maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen Edge Solutions en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Blijvende geschillen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Breda.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

Edge Solutions is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden op het aangegeven tijdstip in werking.

 

Download
   Versie

 

Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur logo
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Direct contact opnemen Meer info aanvragen Offerte aanvragen
Headerfoto 2
Tekst dienstenkreet

UwTrainingsbureau   UwVeiligheidsexpert   UwAuditeur

Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur logo
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Direct contact opnemen Meer info aanvragen Offerte aanvragen
Tekst nawoord

Edge Solutions voldoet aan het kwaliteitskeurmerk SRDG. Docenten opgenomen in Stichting Register Docent Gevaarsbeheersing mogen RDG achter hun naam zetten. RDG staat voor Register Docent Gevaarsbeheersing, welke waarborg staat voor een docent die zijn sporen verdiend heeft binnen het  vakgebied van zelfverdediging en weerbaarheid.

Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur logo
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Direct contact opnemen Meer info aanvragen Offerte aanvragen

Copyright © 1996 - 2020 EDGE Solutions Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Privacyrichtlijnen | Site-Index

Designpro.nl | Z-IM.nl

Zoeken

Inloggen

Wachtwoord vergeten?