Header website
Tekst kreet

Onze merknamen beginnen met UW

Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur logo
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Direct contact opnemen Meer info aanvragen Offerte aanvragen
Tekst leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK. Versie: 23 september 2020

Artikel 1 Toepasselijkheid

a. De door Edge Solutions gemaakte offertes zijn, tenzij anders is aangegeven, maximaal 30 (dertig) dagen geldig.
b. De overeenkomst tussen Edge Solutions en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever akkoord is gegaan met het aanbond van Edge Solutions.
c. Nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met het aanbod, stuurt Edge Solutions een bevestiging per e-mail.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

a. De door Edge Solutions gemaakte offertes zijn, tenzij anders is aangegeven, maximaal 30 (dertig) dagen geldig.
b. De overeenkomst tussen Edge Solutions en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het voorstel dan wel een opdracht bevestiging schriftelijk of via email.

Artikel 3 Annulering door de opdrachtgever

a. De opdrachtgever heeft het recht om een ‘opdracht’ te annuleren per e-mail, onder opgaaf van redenen, met de onder b, c en d vermelde opzegtermijnen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de opzegging. Een opzegging dient op werkdagen plaats te vinden.
b. Bij annulering vanaf 6 (zes) weken voor aanvang van de ‘opdracht’ is de opdrachtgever verplicht 50% (vijftig %) van het totaal overeengekomen bedrag te voldoen.
c. Bij annulering vanaf 4 (vier) weken voor aanvang van de ‘opdracht’ is de opdrachtgever verplicht 75% (vijfenzeventig %) van het totaal overeengekomen bedrag te voldoen.
d. Bij annulering vanaf 2 (twee) weken voor aanvang van de ‘opdracht’ is de opdrachtgever verplicht 100% (honderd %) van het totaal overeengekomen bedrag te voldoen.
e. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) na aanvang van de ‘training’ tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de ‘training’ deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 4 Annulering of opschorting door Edge Solutions

a. Edge Solutions heeft het recht zonder opgave van redenen de ‘opdracht’ te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, te weigeren. In deze gevallen heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van het volledige, dan wel een rato daarvan, aan Edge Solutions betaalde bedrag.
b. Edge Solutions heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan de ‘opdracht’ te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, als de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 8.
c. Indien de uitvoering vertraagd wordt door toedoen van de opdrachtgever, of diens vertegenwoordigers, bijvoorbeeld doordat de opdrachtgever niet tijdig alle gewenste gegevens aan Edge Solutions verstrekt, dan kan Edge Solutions nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 5 Vervanging

a. De opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, kan in plaats van de aangemelde deelnemer, in overleg met Edge Solutions, een ander aan de training laten deelnemen.
b. Vervanging na het begin van de ‘opdracht’ is niet meer toegestaan.
c. Deze bepaling laat onverlet het recht van Edge Solutions op grond van artikel 4.
d. Edge Solutions heeft het recht om de opdracht (deels) door derden te laten uitvoeren. .

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud en Auteursrecht

a. De door Edge Solutions ontwikkelde materialen en/of gegeven ‘trainingen’ kunnen nimmer door de opdrachtgever in eigen beheer aan leden van de organisatie van de opdrachtgever dan wel aan derden worden gegeven, tenzij dit in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen is vastgelegd.
b. Het auteursrecht op de door Edge Solutions ontwikkelde materialen blijft bij Edge Solutions. Op elke overtreding staat een direct opvorderbare boete van €. 10.000, - (tien duizend euro) zonder tussenkomst van een rechtbank. Meerdere geleden schade worden te allen tijde door Edge Solutions op de opdrachtgever verhaald.

Artikel 7 Geheimhouding en privacy

a. Tenzij anders is overeengekomen, zijn partijen over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij van elkaar ontvangen.
b. Bepaalde trainingen worden opgevolgd door een reeks van korte artikelen aan een door de deelnemer opgegeven e-mailadres, deze artikelen maken onderdeel van de training uit.
c. Bepaalde trainingen worden opgevolgd met internet inloggegevens aan een door de deelnemer opgegeven e-mailadres, dit kenniscentrum maakt onderdeel van de training uit.
d. De namen en bijbehorende gegevens van de deelnemers worden intern opgeslagen ten behoeve van eventuele uitgereikte certificaten c.q. diploma’s. De bewaartermijn zal aanhouden zolang de certificaten geldig zijn.
e. Edge Solutions behoudt het recht om alle stukken en dossiers, inclusief de stukken die toebehoren aan de klant, zonder verdere (voor-) aankondiging te vernietigen wanneer er 10 jaar of meer verstreken zijn nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 8 Betaling

a. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 7 (zeven) dagen voor de aanvang van de ‘opdracht’, doch uiterlijk 10 (tien) dagen na facturering te voldoen.
b. Betaling geschiedt op de door Edge Solutions aangegeven wijze, zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders (schriftelijk) is overeengekomen.
c. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de reis- en verblijfkosten, van trainer(s) en deelnemer(s) niet in de overeenkomst inbegrepen. Deze verblijfkosten dienen door de opdrachtgever te worden voldaan aan Edge Solutions.
d. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag inclusief BTW vanaf 10 (tien) dagen na de factuurdatum, de wettelijke rente verschuldigd.
e. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Incassokosten

a. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Edge Solutions vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus en ook de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook wanneer deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten, een bedrag groot 10% (tien %) van het verschuldigde bedrag.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

a. Edge Solutions verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
b. Edge Solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid richting de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een niet aan Edge Solutions toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst.
c. Edge Solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor psycho fysiek letsel tijdens of na fysieke activiteiten. Deelnemers zijn verplicht verzekerd en hun werkgever heeft een ongevallen-risicoverzekering voor hen afgesloten.
d. Edge Solutions is voor eventuele tekortkomingen van derde(n) niet aansprakelijk.
e. De opdrachtgever is tegenover Edge Solutions aansprakelijk voor de (fysieke) schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van een deelnemer voor zover het gaat om schade die aan de opdrachtgever of de deelnemers kan worden toegerekend.

Artikel 11 Overmacht

a. Edge Solutions kan niet verplicht worden tot het uitvoeren van de overeenkomst en is niet aansprakelijk voor enige schade wanneer er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: internet- en stroomstoring; storing in het mailverkeer; computervredebreuk of hacker attack; weersinvloeden; vertraging in de uitvoering of levering door haar leveranciers; overheidsmaatregelen; brand; diefstal; bedrijfsstoring; ziekte of persoonlijke familieomstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Edge Solutions de overeenkomst uitvoert.
b. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Edge Solutions opgeschort. De levertijd wordt verlengd met de periode dat de overmacht voortduurt, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen Edge Solutions en een opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Blijvende geschillen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Breda, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

Edge Solutions is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden op het aangegeven tijdstip in werking.

 

 

 

 

Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur logo
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Direct contact opnemen Meer info aanvragen Offerte aanvragen
Deurwaarder stapt in
Tekst dienstenkreet

UwTrainingsbureau   UwVeiligheidsexpert   UwAuditeur

Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur logo
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Direct contact opnemen Meer info aanvragen Offerte aanvragen
Tekst nawoord

Edge Solutions voldoet aan het kwaliteitskeurmerk SRDG. Docenten opgenomen in Stichting Register Docent Gevaarsbeheersing mogen RDG achter hun naam zetten. RDG staat voor Register Docent Gevaarsbeheersing, welke waarborg staat voor een docent die zijn sporen verdiend heeft binnen het  vakgebied van zelfverdediging en weerbaarheid.

Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur logo
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Direct contact opnemen Meer info aanvragen Offerte aanvragen

Copyright © 1996 - 2024 EDGE Solutions Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Privacyrichtlijnen | Site-Index

Designpro.nl | Z-IM.nl

Zoeken

Inloggen

Wachtwoord vergeten?